Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ hájiť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladanie s ich osobnými údajmi.

Naše webové stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Údaje, ktoré spracovávame, budú použité výhradne za účelom, pre ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účelu, ku ktorému ste dali svoj súhlas, ak nie je platnou legislatívou umožnené inak.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
Spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť

Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Uchovávame vaše osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov tieto osobné údaje vymažeme.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru na základe objednávky, zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu (Webnode) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu. Nemáme v úmysle odovzdať a ani neposkytujeme osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 

Naše webové stránky

Informácie o internetových udalostiach, cookies a webových prezenčných signáloch
Naše stránky môžu zhromažďovať štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. "Log information"), vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúce webovej adresy. Aby sme zaistili kvalitné správu našich stránok a uľahčili pokročilú navigáciu, môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať tiež tzv. "Cookies" (malé textové súbory uložené v prehliadači používateľa) alebo webové prezenčnej signály (elektronické obrázky, ktoré týmto stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétny stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies.

Prepojené stránky
Na našich webových stránkach môžeme poskytovať odkazy na weby tretích strán ( "prepojené stránky"). Prepojené stránky naša spoločnosť nie je povinná hodnotiť, kontrolovať ani skúmať. Každá prepojená stránka môže mať vlastné podmienky použitia a prehlásenie o ochrane osobných údajov. Užívatelia sa pri používaní prepojených stránok musí s týmito podmienkami oboznámiť a dodržiavať ich. Nenesieme zodpovednosť za zásady a postupy akýchkoľvek prepojených stránok a prípadných ďalších odkazov, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú. Tieto odkazy nepredstavujú naše schválenie prepojených lokalít alebo akejkoľvek spoločnosti alebo služby. Odporúčame užívateľom, aby sa zoznámili s podmienkami a príslušnými dokumentmi týchto prepojených lokalít skôr, než ich použijú.

Deti
Naše webové stránky nie sú zamerané na deti. Nevyužívame je k vedomému získavanie osobných údajov od detí ani k predaju deťom. Ak zistíme, že dieťa poskytlo svoje osobné údaje prostredníctvom niektorého z našich webov, tieto údaje zo svojich systémov odstránime.

Služba Google Analytics

Na svojich webových stránkach nepoužívame službu Google Analytics ktorá slúži na zhromažďovanie informácií o on-line aktivitách užívateľov na webových stránkach. podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prehlasujeme, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený /a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Zmeny vo Prehlásení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať zmeny, úpravy a aktualizácie tohto prehlásenia. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedené v dolnej časti tejto stránky, pričom takto upravené či doplnené Prehlásenie o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohto dátumu . Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje

Prehlásenie nadobúda účinnosť 25.5.2018